obserwuj facebook visiton obserwuj instagram visiton

Accomodation and rooms for rent in Barczewo

During the time of the Episcopal bishop of Eberhard from Nysa in 1326, a fortified settlement was established near Lake Wadąg and a settlement nearby. This settlement was destroyed in the fifties of the thirteenth century by the Lithuanians. The castle and settlement were moved to a new place in the bend of the Warmian Peninsula. Then, in 1364, Wartenburg (Wartembork, today Barczewo) received the Chełmno town rights.

Jan of Łajs-Henryk, organized the city both, by from administration and settlement area, this was a task given to him by  the Bishop of Warmia, Jan Stryprock. At that time a rectangular market was created with a town hall, a network of streets, the church of St. Anne. In the north-east corner a small bishop's castle was built (today it does not exist). At the end of the fourteenth century, the Franciscans came here, erected the monastery buildings and the church of St. Andrew. During the Reformation the monastery was abandoned, the church went into decline. It was not until the Bishop of Warmia, Andrzej Batory, that he brought in the second half of the 16th century Bernardines, who functioned here until the dissolution of the order in the nineteenth century. From the time of Batory, a mannerist grave was preserved in the church - the epitaph of the bishop and his brother Baltazar. This work done by one of the brothers van den Block is one of the most remarkable days of the Renaissance in today's Poland (Andrzej and Baltazar have never been buried here).Church of St. Anna - monumental building from the fourteenth century has a sacral character, but it was also a shelter for the local population at the time of danger (fire or hostile invasion). Inside, we can see neo-Gothic furnishings, and above the heads, beautiful crystal vaults. At the end of the 19th century, a neo-gothic presbytery was added to the hall.

In spite of the fire and destruction of the Second World War, the city maintained its medieval urban layout with tenement houses, granaries and old bridges on the Warmia Pisz, mill channel and the Kiermas Canal (there are 19 bridges in all Barczewo). A former synagogue from the mid-19th century has survived - today the "Synagogue" Art Gallery. The former Evangelical church today is also a place of events from the world of culture. Today's name of the city is the result of post-war power. Names that sounded foreign special committee changed to Polish. New patrons were sought for - Wartenburg received the priest from Warmia from Brąswałd - Walenty Barczewski. In 1877, a composer, pedagogue, and many times awarded musician Feliks Nowowiejski was born in Barczewo. The creator of the music for "Rota" "Legend of the Baltic Sea", "Quo Vadis" lived in a family home in Barczewo during childhood and youth - today there is Felix Nowowiejski Music Salon. Inside, you'll see memorabilia related to the life of the composer and his family. Everyone who has a little sensitivity will feel the spirit of Feliks Nowowiejski, his music, the climate of the times in which he created. Here we will find out how a musician from a charming small town in Warmia has sailed into a wide world of European and world culture.

 

 

Na polecenie biskupa warmińskiego Jana Stryprocka organizacją miasta, urządzaniem i zasiedlaniem zajął się brat zasadźcy Olsztyna Jana z Łajs – Henryk. Powstał wtedy prostokątny rynek z ratuszem, siatka ulic, kościół św. Anny. W północno- wschodnim narożniku  wybudowano niewielki zamek biskupi (dziś nie istnieje). Pod koniec XIV wieku przybyli tu franciszkanie wznieśli zabudowania klasztorne i kościół św. Andrzeja. W czasach reformacji klasztor opustoszał, kościół podupadł. Dopiero biskup warmiński Andrzej Batory sprowadził w drugiej połowie XVI wieku bernardynów, którzy funkcjonowali tu do momentu kasaty zakonu w XIX wieku. Z czasów Batorego w kościele zachował się manierystyczny nagrobek – epitafium biskupa i jego brata Baltazara. To dzieło wykonane przez jednego z  braci van den Block stanowi jedno z najznakomitszych doby renesansu w dzisiejszej Polsce (Andrzej i Baltazar nigdy nie zostali tu pochowani). Kościół św. Anny – monumentalna budowla z XIV wieku ma charakter sakralny, ale stanowiła też schronienie dla miejscowej ludności w momencie zagrożenia (pożar, wrogi najazd). Wewnątrz zobaczymy neogotyckie wyposażenie, nad głowami zaś przepiękne sklepienia sieciowe i kryształowe. Już w końcu XIX wieku dobudowano do hali neogotyckie prezbiterium. Mimo pożaru i zniszczeń z drugiej wojny światowej miasto utrzymało swój jeszcze średniowieczny układ miejski z kamienicami, spichlerzami i dawnymi mostami na Pisie Warmińskiej, kanale młyńskim i kanale Kiermas (w całym Barczewie jest aż 19 mostów). Zachowała się dawna synagoga z połowy XIX wieku – dziś Galeria Sztuki „ Synagoga”. Dawny kościół ewangelicki dziś jest także miejscem  wydarzeń ze świata kultury. Dzisiejsza nazwa miasta to wynik działań powojennej władzy. Nazwy brzmiące obco specjalna komisja zmieniała na polskie. Szukano nowych patronów – Wartenburg otrzymał za patrona warmińskiego proboszcza z Brąswałdu – Walentego Barczewskiego. W roku 1877 urodził się w Barczewie kompozytor, pedagog,wielokrotnie wyróżniony muzyk Feliks Nowowiejski. Twórca muzyki do „Roty”„Legendy Bałtyku”, „Quo Vadis” mieszkał w barczewskim domu rodzinnym w okresie dzieciństwa i młodzieńczym – dziś w tym miejscu znajduje się Salon Muzyczny Feliksa Nowowiejskiego.  Wewnątrz zobaczymy pamiątki związane z życiem kompozytora i jego rodziny. Każdy, kto ma trochę wrażliwości poczuje tu ducha Feliksa Nowowiejskiego, jego muzykę, klimat czasów, w których tworzył. Tu dowiemy się w jaki sposób muzyk z urokliwego, niedużego, warmińskiego miasteczka wypłynął w szeroki świat kultury europejskiej i światowej.

×

Korzystamy z Cookies. Przeglądając stronę zgadzasz się na zapis Cookie na Twoim urządzeniu